Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,  

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej „RODO”] uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest: 

SGB Gardulska, Bacewicz i partnerzy – adwokaci i doradca podatkowy
Kielecka 29b, 31-523 Kraków
NIP: 675-143-81-02
tel. (0 12) 292 – 08 – 00, (012) 292 – 08 -99, faks (012) 421-38-08
www.sgbkancelaria.pl, poczta@sgbkancelaria.pl

Przetwarzamy następujące Państwa dane: imię, nazwisko, imiona rodziców (gdy dotyczy), numer PESEL (gdy dotyczy), adres zamieszkania (gdy dotyczy), adres do korespondencji (gdy dotyczy), adres poczty elektronicznej (gdy dotyczy), numer telefonu (gdy dotyczy), numery NIP oraz REGON (gdy dotyczy), numer rachunku bankowego (gdy dotyczy), data i miejsce urodzenia (gdy dotyczy). 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: 

a) realizacji zawartej z nami umowy o stałą obsługę prawną, realizacji zlecenia w zakresie prowadzenia sprawy, udzielenia porady prawnej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 b RODO),

b) udzielenia pomocy prawnej z urzędu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c RODO)

c) w przypadku, gdy prowadzicie Państwo działalność gospodarczą dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c RODO), 

d) rozliczania świadczonych usług i dochodzenia związanych z tym roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne dla celów świadczenia przez nas usług opisanych powyżej. 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, o ile dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania, chyba że przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto posiadają Państwo także, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz do upływu okresu przedawnienia związanych z nią roszczeń, jak również do upływu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowo / skarbowej oraz wynikającego z Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach okresu obowiązkowej archiwizacji akt. 

Państwa dane osobowe mogą być przez nas powierzone podmiotom zewnętrznym tj. operatorom pocztowym i dostawcom, obsłudze księgowej, obsłudze IT, a w przypadku prowadzenia spraw sądowych lub administracyjnych stosownym organom publicznym oraz organom ścigania. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów lub organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

W przypadku zastrzeżeń w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Polityka plików cookies 

Szanujemy Państwa prywatność. Nasz serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 

W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, 
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,  
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 

Scroll to Top